Schoolraad

De schoolraad is het meest diverse en belangrijkste inspraakorgaan van de school. Directie, vertegenwoordigers van de ouders, personeel, leerlingen en lokale gemeenschap overleggen er vier keer per jaar en formuleren adviezen die hun weerslag vinden in de concrete werking van de school.

Bekijk hieronder de samenstelling van de schoolraad (2017-2021):
Leden-van-de-schoolraad-2017-2021 2