Eetstoornissen

Hoe vroeger eetproblemen worden opgemerkt en gemeld, hoe sneller kan ingegrepen worden, hoe groter de kans op een vlotte genezing . We zijn daarom altijd blij dat opvoeders, leerkrachten, vrienden of ouders aan de alarmbel trekken wanneer ze bv. opmerken dat iemand niet of erg weinig eet, of ongewoon bezig is met calorieën, of op andere manieren een ongezonde interesse heeft ontwikkeld voor eten.

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • In de lessen komen thema’s als gezonde voeding aan bod. We hebben ook een gezondheidsteam dat meerdere initiatieven neemt om gezond eten te promoten. 
 • We hebben een gevarieerd en gezond aanbod in het schoolrestaurant, met een saladbar. We hebben geen frisdranken op school. 
 • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie.
 • In het schoolrestaurant zijn de opvoeders nabij. 
 • Er wordt tijd gemaakt voor individuele gesprekjes met de klastitularis tijdens het klasuur.
 • We volgen het welbevinden van onze leerlingen op met Appwel, een app waarmee we telkens een mooi overzicht hebben van wat leeft in onze klassen. Op basis van de gegevens kunnen we ook overgaan tot actie.
 • We doen mee met acties rond mentale gezondheid en organiseren warme initiatieven (Week van de geestelijke gezondheid, Warme William, warmste week, IDAHOT-week,  verbindende activiteiten met de klas bv. solidair ontbijt, en voor de hele school zoals het SASK-feest …)
 • We organiseren klascirkels waarbinnen we preventief werken aan een goede sfeer, maar waarin we het ook hebben over mentale gezondheid.
 • We hebben een enthousiaste groep ‘Peer Supporters’, leeftijdsgenoten die een opleiding hebben gevolgd om anderen bij te staan die zich uitgesloten, onzeker of minder goed voelen.

Wanneer je omgeving (medeleerlingen, leerkrachten …) zich zorgen maken over je eetpatroon, dan gaan we hierover met jou in gesprek. Ook je ouders brengen we op de hoogte van onze bezorgdheid. In overleg met jou, de leerkrachten, je ouders en het zorgteam, met CLB en externe partners kunnen we op zoek gaan naar meer gepaste hulp.

 • De klassenraad maakt afspraken op maat van de leerling over: 
  • TOAH
  • aangepast lesprogramma
  • aangepaste eindtoetsenregeling
  • aangepaste leerinhouden

Het doel is hierbij dat een leerling op het einde van schooljaar kan slagen. Dit is de autonomie van de klassenraad en wordt opgevolgd door de
graadcoördinator. Leerling en ouders, worden hierbij uiteraard ook betrokken. 

 • Wanneer een leerling in opname moet, speelt de school een actieve rol om ervoor te zorgen dat de betrokken leerling niet in een isolement geraakt en dat de schoolloopbaan niet in gevaar komt.  
 • Het psychosociale luik, het warm houden en het versterken van de contacten en het opvolgen van het welbevinden gebeurt in overleg met de leerling en de ouders en op maat van de leerling. Dit wordt opgevolgd door de leerlingenbegeleider en/of graadcoördinator: 
  • contact houden met de ziekenhuisschool (afspreken opbouwleerstof, reïntegratie)
  • versterken van het sociaal netwerk: warm houden van de contacten (sms’jes, kaartjes, brieven …) 
  • nabije opvolging van de jongere en de ouders i.f.v. het welbevinden, het helpen uitbouwen van de sociale contacten, praktische zaken helpen regelen, bv. hoe veilig en comfortabel deelnemen aan een activiteit …
  • helpen bij het stellen van realistische doelen
  • helpen bij het in kaart brengen van dromen, talenten en idealen
  • helpen uitzoeken welke opties er zijn in het hoger onderwijs 
 • We hebben ook aandacht voor de klasgroep: 
  • gesprek met de klas, de vriendengroep om ook hun welbevinden op te volgen en hun draagkracht te versterken
  • informatie geven over de ziekte 
  • concrete vragen beantwoorden