Burn-out/depressie

Wanneer je met sombere gevoelens zit, kan dit je leven gaan overschaduwen. Misschien beantwoord je aan alle verwachtingen (goede resultaten, zorgzaam, plichtsbewust …), maar is er ook een keerzijde: je legt de lat te hoog, je bent perfectionistisch, je hebt altijd stress, je voelt paniek … Soms ontaardt dit jammer genoeg in een burn-out of een depressie, waardoor je in bepaalde gevallen een periode moet afhaken. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie.
 • Er wordt tijd gemaakt voor individuele gesprekjes met de klastitularis tijdens het klasuur.
 • We volgen het welbevinden van onze leerlingen op met Appwel, een app waarmee we telkens een mooi overzicht hebben van wat leeft in onze klassen. Op basis van de gegevens kunnen we ook overgaan tot actie.
 • We nemen warme initiatieven en organiseren leuke buitenschoolse activiteiten zodat iedereen zich zou kunnen thuis voelen op SASK en graag naar school komt. We doen mee aan de Week van de geestelijke gezondheid, Warme William, Warmste week, IDAHOT-week,  en organiseren vele verbindende activiteiten voor de hele school zoals het startmoment op de weide, de kerstviering, een kerstmarkt, het SASK-feest …
 • We organiseren klascirkels waarbinnen we preventief werken aan een goede sfeer, maar waarin we het ook hebben over mentale gezondheid.
 • We hebben een enthousiaste groep ‘Peer Supporters’, leeftijdgenoten die een opleiding hebben gevolgd om anderen bij te staan die zich uitgesloten, onzeker of minder goed voelen.

In overleg met leerling, ouders, CLB en externe partners zoeken we naar maatregelen op maat. Deze worden regelmatig geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. 

 • We overleggen regelmatig met alle partijen om een goed beeld te hebben van de mogelijkheden. Op doktersvoorschrift kan een leerling geheel of gedeeltelijk afwezig zijn uit de lessen. Samen maken we een aangepast lessenrooster. 
 • Wanneer een leerling in opname moet, speelt de school een actieve rol om ervoor te zorgen dat de betrokken leerling niet in een isolement geraakt en dat de schoolloopbaan niet in gevaar komt.  
 • De klassenraad maakt afspraken op maat van de leerling over: 
  • TOAH
  • aangepast lesprogramma
  • aangepaste eindtoetsenregeling
  • aangepaste leerinhouden

Het doel is hierbij dat een leerling op het einde van schooljaar kan slagen. Dit is de autonomie van de klassenraad en wordt opgevolgd door de
graadcoördinator. Leerling en ouders worden hierbij uiteraard ook betrokken. 

 • Het psychosociale luik, het warm houden en het versterken van de contacten en het opvolgen van het welbevinden gebeurt in overleg met de leerling en de ouders en op maat van de leerling. Dit wordt opgevolgd door de leerlingenbegeleider en/of graadcoördinator: 
  • contact houden met de ziekenhuisschool (afspreken opbouwleerstof, reïntegratie)
  • versterken van het sociaal netwerk: warm houden van de contacten (sms’jes, kaartjes, brieven …) 
  • nabije opvolging van de jongere en de ouders i.f.v. het welbevinden, het helpen uitbouwen van de sociale contacten, praktische zaken helpen regelen, bv. hoe veilig en comfortabel deelnemen aan een activiteit …
  • helpen bij het stellen van realistische doelen
  • helpen bij het in kaart brengen van dromen, talenten en idealen
  • helpen uitzoeken welke opties er zijn in het hoger onderwijs 
 • We hebben ook aandacht voor de klasgroep: 
  • gesprek met de klas, de vriendengroep om ook hun welbevinden op te volgen en hun draagkracht te versterken