Pesten

Op SASK wordt pesten niet getolereerd. Pesten kan op verschillende manieren, van expliciet uitlachen, schelden of pijn doen, over cyberpesten, naar subtiel staren, nakijken en monkelen. Het staat vast dat dit diepe wonden kan na laten. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie.
 • Er wordt tijd gemaakt voor individuele gesprekjes met de klastitularis tijdens het klasuur.
 • Via een anonieme meldknop (op de startpagina van Smartschool) kan pesten op een veilige manier gemeld worden. 
 • We volgen het welbevinden van onze leerlingen op met Appwel, een app waarmee we telkens een mooi overzicht hebben van wat leeft in onze klassen. Op basis van de gegevens kunnen we ook overgaan tot actie.
 • We organiseren vele warme initiatieven op school, zoals een gezamenlijk startmoment, warme chocomelk en kerstmarkt na de eindtoetsen … 
 • We organiseren klascirkels waarbinnen we preventief werken aan een goede sfeer, maar waarin we ook klasafspraken kunnen maken.
 • We hebben een enthousiaste groep ‘Peer Supporters’, leeftijdgenoten die een opleiding hebben gevolgd om anderen bij te staan die zich uitgesloten, onzeker of minder goed voelen.

In overleg met jou, de leerkrachten, je ouders en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we ook volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Goed beluisteren van het verhaal van slachtoffer of persoon die de melding maakt.
 • No-blame-methode. Overleg met pester(s) en omstaanders. Deze methodiek  is erop gericht de empathie van alle betrokkenen te vergroten. We werken herstelgericht en hebben ervaring met HERGO. Soms gaan we met een volledige klas aan de slag.
 • Iedereen spreekt uit hoe hij/zij verantwoordelijkheid kan nemen. 
 • We volgen op of iedereen zich aan zijn/haar voornemen/afspraak gehouden heeft, en of het welbevinden van het slachtoffer oké is. 
 • Stellen we vast dat pesters ondanks bovenstaande aanpak blijven pesten, dan volgt straf (bv. strafstudie). Bij heel ernstige feiten, worden pesters meteen gestraft. Pesten kan ook leiden tot een tuchtprocedure (tijdelijke uitsluiting en/of definitieve uitsluiting). Straf sluit herstelgericht werken echter niet uit.